Phần mềm kế toán AccNetC | Phân hệ báo cáo quản trị AccNet MAC

0
4Phần mềm kế toán AccNetC | Hệ báo cáo quản trị AccNet MAC trong phần mềm kế toán AccNetC là một dịch vụ cung cấp phương thức truy xuất nhanh chóng những dữ liệu cơ sở do hệ thống AccNet cung cấp thông qua các bảng tính Excel.
Chi tiết:
Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng các hàm, và được đăng ký tự động vào môi trường Excel dưới dạng Add-ins. Dựa trên một môi trường rất quen thuộc là Microsoft Excel, người dùng sử dụng dịch vụ này để truy xuất những dữ liệu cơ bản của phần mềm kế toán AccNet kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác của Excel để tạo ra các báo cáo quản trị theo ý muốn.

Nguồn: https://driversforhpprinter.com/

Xem thêm bài viết khác: https://driversforhpprinter.com/phan-mem/

Leave a reply